Brno rozdělí na kulturu třicet milionů korun

Od 15. srpna mohou právnické i fyzické (podnikající i nepodnikající) osoby podat žádost o dotaci na kulturní činnost, a to v oblasti audiovize; divadla, performance a cirkusu; hudby; literatury; tance; výtvarného umění, fotografie, designu a architektury; kulturně vzdělávací a zájmové činnosti; celoroční činnosti hudebních klubů; podpory uměleckých řemesel a lidových tradic. Brno stejně jako letos rozdělí na dotačních programech více než 29 milionů korun.

 Žádost lze podat na celoroční činnost (1 žádost v rámci všech dotačních programů) nebo na projekt (max. 3 žádosti v rámci všech dotačních programů). Výjimku tvoří kategorie „činnost hudebních klubů“, kde se nově nebudou podávat žádosti na projekt, ale pouze na celoroční činnost. Nově se tato kategorie také bude vztahovat pouze na hudební kluby s celoroční činností (tedy ty, které uvádějí ročně alespoň 50 produkcí, z nichž minimálně polovinu tvoří koncerty a hudební produkce).
Další změnou je zrušení oblasti „na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu (významné akce)“. V současnosti je totiž realizace většiny významných brněnských akcí dotovaných z rozpočtu města Brna zajištěná na základě víceleté smlouvy o poskytnutí individuální dotace. To se týká například JAZZFESTBRNO, Mezinárodního folklorního festivalu, Českého filharmonického sboru Brno a dalších. Finanční prostředky z tohoto programu jsme proto přerozdělili do ostatních oblastí, takže pokud někdo plánuje uspořádat kulturní akci, může o příspěvek zažádat v rámci příslušného kulturního odvětví. Dotaci je možné poskytnout až do výše 70 % způsobilých (uznatelných) nákladů projektu či celoroční činnosti. Žádosti o dotace se podávají v elektronické i v tištěné podobě zároveň. Jejich posouzení provádí hodnotící komise. U každého dotačního programu se tato komise skládá ze dvou odborníků, které jmenuje náměstek pro kulturu, a z jednoho člena Komise RMB pro kulturu, kterého určí Rada města Brna. Sběr žádostí bude ukončen 30. září 2018.

7. 6. 2017