V Brně vzniknou další komunikace pro cyklisty

Rada města Brna projednala a schválila několik projektů, které umožní rozvoj infrastruktury pro cyklisty a zajistí větší bezpečí všem účastníkům silničního provozu. „Nejblíže realizaci je příprava cyklistické stezky mezi Kaštanovou a Černovickou, která je ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a je zařazená v rozpočtu kapitálových výdajů města Brna. U ostatních projektů se nyní bude rozpracovávat další dokumentace,“ shrnul náměstek primátora pro oblast dopravy a investic Richard Mrázek (ANO).

Stezka mezi Kaštanovou a Černovickou bude upravena ve stávajících šířkových a směrových poměrech, ale získala by asfaltový povrch. V současné době je v tomto úseku vedena cyklistická trasa po levém břehu Svitavy (na rozdíl od navazujících úseků, které vedou po pravém břehu). Jezdí se po obslužné komunikaci až k železničnímu podjezdu a poté po nezpevněné cestě na ochranné hrázi řeky Svitavy. V minulosti byl ke zpevnění použit penetrační makadam, který je v dnešní době pro jízdu na kole velmi nepohodlný. Časem z něj totiž začala vystupovat velká zrna, kdežto výplňový materiál menší frakce chybí. Cyklistická trasa „Údolím Ponávky“ se dočká vybudování tří etap, pro které byly schváleny investiční záměry.

• Mezi Červeným mlýnem a Myslínovou povede trasa oddělená od dopravně zatížené Svitavské radiály. Zajistí se tak větší bezpečnost cyklistů i dalších účastníků silničního provozu. Odhadovaná výše investice se pohybuje kolem 52,8 milionů korun.
• Třídou Kpt. Jaroše od ulice Milady Horákové po Lužáneckou bude trasa vystavěna v aleji ve středu ulice. Vznikne tak asi půl kilometru dlouhý chráněný koridor pro cyklisty a pěší oddělený od automobilové dopravy. Na konci tohoto úseku bude úrovňový přejezd ulice Lužánecké do parku Lužánky. Náklady se předpokládají ve výši 10,25 milionu korun.
• Poslední schválený investiční záměr popisuje vybudování etapy mezi ulicí Podhájí a Karásek, v délce asi 500 m. Trasa vede po současné pěší cestě překonávající malou terénní vlnu, překračuje po upravené stávající lávce Ponávku a podél železničního tělesa pokračuje až k podchodu u nádraží Brno–Řečkovice, kde se napojuje na ulici Karásek. V současnosti je v tomto úseku pro cyklostezku využívána nezpevněná cesta, která nemá dostatečnou šířku ani sklon pro odvodnění. Lávka přes Ponávku má nedostatečnou šířku. Cílem chystané investice je navrhnout kvalitní cyklistickou trasu potřebných parametrů zajišťující bezpečnost cyklistů a dalších uživatelů. Odhadovaná výše celkových nákladů investice je 3 400 000 Kč.

Trasu „Údolím Ponávky“ tvoří celkem osm etap (viz mapa). Vedou v místech, kudy dříve protékala Ponávka, z centra města až na jeho okraj v oblasti Mokré Hory. Celá trasa je koncipována jako sdílený prostor cyklistů a pěších. Vychází z Generelu cyklistické dopravy ve městě Brně a představuje jednu z páteřních tras na území města; její význam posiluje i vedení Eurovelo trasy (EV4) ve stejné stopě. Nová komunikace pro cyklisty a pěší vznikne podle dnes schváleného investičního záměru mezi obcemi Tuřany a Dvorska. Investice, která se odhaduje na bezmála 29 milionů korun, zahrnuje vybudování obousměrné stezky pro pěší a cyklisty v šířce 2 m a délce asi 2,1 km. Stezka bude doplněna také o veřejné osvětlení. V současnosti je veškerá doprava z Tuřan do Dvorsk vedena výhradně po silnici 11/417 po ulicích Pratecká a Zapletalova. Silnice má nedostatečné šířkové i technické parametry. Pěší a cyklisté se pohybují po okraji vozovky přímo v jízdních pruzích. Z obce Dvorska je nutné vyjíždět za základní občanskou vybaveností do Tuřan nebo dále do Brna, ale vzhledem k nedostatečné obsluze Dvorsk veřejnou dopravou je nutné docházet tuto vzdálenost pěšky, případně se dopravit na kole nebo autem.

27. 2. 2017