Vize řízení města 2016 - dohoda ANO, ŽB, SZ, TOP 09

Shodli jsme se s Žít Brno s podporou Pirátů, Stranou zelených a TOP 09 se shodli, že chceme pokračovat v započatém rozvoji a směřování města Brna, jehož principy byly podstatou koaliční smlouvy mezi ANO 2011, KDU-ČSL, Žít Brno s podporou Pirátů a Stranou zelených z roku 2014. Níže popsané oblasti jsou základními pilíři dalšího směřování města, na kterém se výše uvedená hnutí a strany shodly a nabízejí všem, kteří se shodují na těchto principech dalšího rozvoje města aktivní účast a zapojení do případné nové koalice a spolupřevzetí zodpovědnosti na dalším rozvoji a správě města Brna.

KONCEPČNÍ ŘÍZENÍ MĚSTA

Budeme pokračovat v budování podpory projektového řízení. Za klíčové považujeme zlepšování dopravní infrastruktury (tramvaj Plotní, Kamechy, Campus atd.), rozvoj BVV a postupné otevírání tohoto jedinečného prostoru veřejnosti, výstavbu Janáčkova kulturního centra, vytvoření Kreativního centra v prostorách bývalé káznice a rekonstrukci fotbalového stadionu za Lužánkami. Dále budeme podporovat a rozvíjet strategický plán sociálního začleňování. Snahou je vytvořit jednu integrovanou strategii města do roku 2050, definování vize a strategických cílů včetně klíčových ukazatelů, termínů a odpovědností a toto komunikovat se všemi zainteresovanými.

FINANČNÍ POLITIKA MĚSTA

Nastavíme funkční systém řízení města směřující k zefektivnění finančních toků statutárního města Brna i všech jím zřizovaných subjektů. Zavedeme koncernové řízení firem se stoprocentní účastí města pro zefektivnění a transparentního řízení a poskytování strategických služeb. Nebudeme zvyšovat zadluženost města. Budeme pracovat na stabilizaci rozpočtu a z přebytku vytvoříme rezervu v podobě fondu rozvoje města, který bude vázán ke klíčovým strategickým projektům města. Aktivně budeme prosazovat proinvestiční politiku města a jasně nastavíme pravidla dividendové politiky. Zavedeme participativní rozpočet.

DOPRAVA

Budeme usilovat o maximální zatraktivnění městské hromadné dopravy (zavedeme elektronické odbavování cestujících, wi-fi ve vozech a uzlových spojích) a dalšími telematickými řešeními budeme motivovat všechny obyvatele města k jasné preferenci využívání MHD (páteřní linky) při přepravě po městě (budování systému Park&Ride, Park&Go a Kiss&Ride). Stejně tak budeme podporovat rozvoj nejrůznějších cykloopatření a bikesharingu.

IMAGE MĚSTA BRNA

Chceme zlepšit dostupnost města Brna a maximálně tak využít jeho jedinečné polohy. Budeme podporovat a usilovat o zvýšení pravidelných leteckých linek do světových hubů a zasadíme se o to, aby Brno zůstalo na trase vysokorychlostních sítí. Díky lepší dostupnosti se staneme zajímavějším partnerem pro investory, domácí i zahraniční turisty či pro organizátory akcí světového významu. Chceme začít budovat skutečný marketing města Brna, postupovat ve všech směrech na bázi Smart Cities a vylepšovat tak obraz města Brna.

URBANISMUS A ROZVOJ

Vytvoříme podmínky pro reálné fungování Kanceláře architekta města Brna, která bude mít zásadní vliv na další rozvoj města. Připravíme nový územní plán s participací všech dotčených. Zaměříme se na strategii rozvoje veřejného prostranství ve městě Brně s cílem oživit brněnská nábřeží (využít potenciálu řek). Budeme realizovat na základě společného dialogu novou výstavbu, která bude splňovat nejnovější trendy ve světě.

SOCIÁLNÍ A BYTOVÁ POLITIKA

Budeme usilovat o vytvoření soudržného a spravedlivého města s jistou mírou solidarity, s jasnou vizí a dlouhodobou koncepcí. Jako správný hospodář se bude snažit o regeneraci současného bytového fondu podle aktuálních požadavků na kvalitu.  Vybudujeme podporované městské bydlení (malometrážní byty), které bude sloužit jak pro potřeby start upů pro mladé, tak pro osoby které se dostanou do sociálních obtíží. V návaznosti na aktuální demografický vývoj budeme vytvářet podmínky pro zajištění dostatečné kapacity lůžkových sociálních služeb.

ŠKOLSTVÍ

Na základě pasportu školských zařízení a demografické koncepce navýšíme investice do školského majetku na reálné potřeby.

KULTURA

Vytvoříme vícezdrojové financování kultury prostřednictvím VKI. Budeme usilovat o to, aby Jihomoravský kraj byl spoluzodpovědný za kulturní institucenadregionálního významu a podílel se na jejich financování (jak provozně, tak investičně).

SPORT

Budeme i nadále zvyšovat prostřednictvím města a jím spravovaných subjektů podporu sportu, a to jak v rámci školní výchovy tak i výkonnostního sportu.

3. 5. 2016